Ontwikkelingen

Maandag 07 12 2020 starten de voorbereidende werkzaamheden van de sloop van de sporthal van De Schelft. De verwachting dat de locatie vrijdag 18 12 2020 geruimd is.

We verwachten in week 50 ook de uitkomsten van het technisch onderzoek van het zwembad en de theaterzaal.

Op basis hiervan krijgt de gemeente een goed beeld van wat het kost om het zwembad en theaterzaal weer veilig en bruikbaar te maken voor de komende jaren tot aan de nieuwbouw. Als een en ander mogelijk is, moeten de daarmee gemoeide kosten nog worden afgewogen. Begin januari 2021 is dat duidelijk, zo is de verwachting.

Dichtbij huis tijdelijke opvang zoeken

Een aparte werkgroep is bezig de mogelijkheden in beeld te brengen om dichtbij huis een tijdelijke oplossing te vinden totdat de nieuwbouw gereed is. Onder andere voor binnensport, cultuur en het carnaval. Dit is een uitdagende klus die veel voeten in de aarde heeft. Veel verenigingen. Weinig geschikte locaties.

De resultaten van de zoektocht verwacht wethouder Sjaak van den Berg het voorjaar van 2021 te kunnen presenteren. Uiteraard samen met de betrokken verenigingen. De wethouder coördineert alle activiteiten rond de afwikkeling van De Schelft. Hij ervaart urgentie. “Iedereen is er van doordrongen dat het voor de continuïteit van het verenigingsleven ongelooflijk belangrijk is dat we dichtbij huis een tijdelijke opvang weten te regelen. Ik kan er nog niet teveel over zeggen maar we zijn hoopvol.”

Toekomstvisie van De Schelft

Een projectgroep was voor de brand al begonnen met de toekomstvisie van De Schelft.

De toekomstvisie willen we in januari klaar hebben en dan wordt dit voorgelegd aan het college en daarna aan de raad. De raad moet een uitspraak doen over de nieuwbouw van de Schelft, de functies en de locatie. Ook over de financiering en die is weer afhankelijk van de locatie. Herbouw op de bestaande locatie zal sneller gaan. In het eerste kwartaal 2021 moet er een besluit worden genomen door de raad waar verder op kan worden voortborduurd.

Overige informatie

  • Enquête

Al bijna 1600 mensen hebben de moeite genomen om bij te dragen aan het onderzoek naar de toekomst van De Schelft. Men kan tot 6 december a.s. de enquête invullen https://nl.surveymonkey.com/r/7PLJ973).

  • Crowdfunding ´Nieuwe start verenigingen De Schelft’

Een aantal betrokken inwoners uit Noordwijkerhout heeft het initiatief genomen om een stichting in het leven te roepen om middels de crowdfunding actie ‘Support Verenigingen de Schelft’ geld te genereren om de verenigingen te helpen aan een nieuwe start. In december begint de geldinzamelingsactie door de stichting ‘Nieuwe Start Verenigingen de Schelft’. Met dit geld willen zij de verenigingen dat steuntje in de rug geven om een nieuwe frisse start te kunnen maken.

De stichting zoekt nog vrijwilligers en collectanten , meld je hiervoor via bijgaande link.

Wellicht kunt deze link ook op uw website plaatsen?

  • Lees ook:

https://www.bollenstreekomroep.nl/2020/12/tv-inzamelingsactie-de-schelft-nu-echt-van-start/

De impact van de brand in De Schelft is enorm. De werkgroep ‘Afwikkeling De Schelft’ staat voor veel uitdagingen. Een tussenbericht over de uitgezette acties.

Bergen werk om de slag te boven te komen

Tijdens de 2e bijeenkomst van de werkgroep Afwikkeling De Schelft zie je opnieuw hoe indringend de gevolgen van de brand zijn voor de gebruikers van de locatie en wat een berg werk er verzet moet worden om deze slag te boven te komen.

Acties bepalen en aanpakken 

In deze werkgroep zijn alle partijen verenigd die geraakt zijn door de brand, waaronder vertegenwoordigers vanuit de gemeente, cultuur en sportverenigingen. Samen zoeken en vinden ze oplossingen en bedenken ze aanpakken. In gezamenlijkheid hebben ze de vraagstukken waarvoor ze staan besproken en de acties bepaald voor de korte, middellange en de lange termijn. Lees ook het eerdere bericht over deze taskforce.

Nu actueel – Ongewenste ‘bezoekjes’

Enkele zaken die nu spelen. Vanwege de ongewenste bezoekjes aan de locatie is er de komende weken meer camera- en politietoezicht bij de afgebrande sporthal De Schelft. Het is er onveilig en ‘bezoekers’ moeten wegblijven. De gemeente doet een beroep op omwonenden om hier alert op te zijn en ongewenst ‘bezoek’ direct te melden bij de politie.

Nu actueel – Sturen op snelle sloop

De gemeente bereidt de sloop voor. De planning is om dat zo spoedig mogelijk achter de rug te hebben. Uiterlijk voor de Kerst moet de locatie opgeruimd zijn. Allen onderkennen het belang van een veilige plek die geen baldadigheid uitlokt. De sloopvergunning is aangevraagd, en voorzien van het verzoek deze aanvraag met spoed te behandelen, want ook de gemeente moet hiervoor de noodzakelijke procedures volgen.

Nu actueel – Sloopplan met zicht op wat behouden kan blijven

De gemeente werkt aan een sloopplan. In dat plan wordt nauwgezet bepaald wat blijft staan en wat tegen de vlakte moet. Onderzoek is nog steeds nodig.

Nu actueel – Technisch onderzoek naar kansen zwemmen, toneel, fitness

Begin december volgt een tweede inspectie van de technische installaties van het zwembad, de toneelzaal en de fitnessruimten. Wat dat oplevert is van doorslaggevende betekenis voor het gebruik van de accommodatie voor de middellange termijn, dus tot vervangend nieuwbouw gereed is. De resultaten van het technische onderzoek worden over enkele weken verwacht.

Een compliment is echt op zijn plaats

Toneel. Sport. Muziek. Carnaval. De verenigingen verwerken de dreun. Velen hebben tijdelijk onderdak gevonden en kunnen zo goed en zo kwaad als dat gaat door. De verenigingen van Noordwijkerhout verdienen een compliment dat ze hierin zelf huisvesting hebben gevonden.

We zijn er voor elkaar 

Het is hartverwarmend hoe de gedupeerden zijn geholpen onder andere de sporthallen Duinwetering en zwembad Binnenzee hebben meegedacht met de verenigingen. Hier zie je de kracht van Noordwijk. De gemeente helpt ze daar waar nodig.

Doorkijkje – Noodvoorzieningen

Voor de middellange termijn doemen nieuwe uitdagingen op. Een voorbeeld. Aan een noodvoorziening voor de sporthal wordt hard gewerkt. Iedereen onderkent dat het bijzonder fijn is dat er zo veel hulp is geboden, maar op de middellange termijn zullen er wat dichterbij huis noodvoorzieningen moeten komen. Verwacht wordt dat eind dit jaar of uiterlijk in januari volgend jaar hier meer duidelijkheid over gegeven kan worden.

Doorkijkje – Versnelde uitvoer aan het onderzoek

Op de lange termijn gaat het om de toekomst van de locatie. Het onderzoek daarnaar was al gestart voor de brand. Dit onderzoek wordt nu versneld voortgezet, waarbij de brand als nieuw gegeven wordt meegenomen. De onderzoeksresultaten worden begin januari verwacht.

Nu je hier toch bent….. 

Al bijna 1600 mensen hebben de moeite genomen om bij te dragen aan het onderzoek naar de toekomst van De Schelft. Je kunt nog steeds de enquête invullen. Het je een kwartiertje over om De Schelft de toekomst te geven die hij verdient?

Klik hier voor de enquête.