Algemene voorwaarden en huisregels.

Algemene Voorwaarden voor de huur van sportaccommodaties van sportbedrijf noordwijk

 1. ALGEMEEN DEEL
 1. Algemene bepalingen

1.1       De huurverhouding wordt beheerst door Nederlands recht en door de bepalingen in de schriftelijke huurovereenkomst òf door de aanvraag en de bevestiging, alsmede door deze voorwaarden en indien van toepassing aanvullende voorwaarden.

1.2       Op het gebruik van de sportaccommodatie zijn alle daarop betrekking hebbende

gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen, verordeningen e.d. van toepassing.

1.3       De verhuurder behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De verhuurder zal in dat geval een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de huurder toezenden.

1.4       In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder.

1.5       Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de sportaccommodatie is gelegen.

 1. Totstandkoming van de huurovereenkomst
  • De overeenkomst, waarbij de verhuurder aan de huurder een sportaccommodatie verhuurt, komt tot stand middels een wederzijds ondertekende huurovereenkomst òf (in geval van kortdurende c.q. incidentele verhuur) middels een door de huurder ingediende aanvraag voor de huur van de sportaccommodatie met bevestiging hiervan door de verhuurder. De huurovereenkomst dient door de huurder ondertekend te worden en geretourneerd te worden aan de verhuurder.

2.2       Bij een kortdurende c.q. incidentele verhuur kan de huurder zijn aanvraag indienen door een e-mail te sturen naar beheer@sportbedrijfnoordwijk.nl. Hierin wordt vermeld: de gewenste (deel) sportaccommodatie, de gewenste huurtijden, huurdatum en/of huurperiode en daarnaast de aard van het gebruik en/of de tak van sport. Verhuurder vermeldt in de bevestiging in elk geval de toegewezen sportaccommodatie of gedeelte daarvan, wat (indien van toepassing) tot het gehuurde behoort, de huurtijden, de huurdatum en/of huurperiode, de huurprijs en de eventueel van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden.

 1. Beëindiging van de huurovereenkomst

3.1       De huurovereenkomst geldt voor de in de reserveringsbevestiging genoemde datum/periode en eindigt na de datum/periode van rechtswege zonder dat daartoe een nadere opzegging vereist is.

3.2       Na elk gebruik levert de huurder de sportaccommodatie op in dezelfde staat waarin deze verkeerde bij aanvang van het gebruik.

3.3       Indien de huurder één of meer van de uit deze huurovereenkomst of de wet voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig nakomt, is de verhuurder gerechtigd om de ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen. Huurder zal in verzuim zijn door het enkele verloop van de bepaalde termijn of het enkele feit van de overtreding, niet-nakoming of niet behoorlijke nakoming.

 1. Huurprijs en betalingsvoorschriften

4.1       De huurprijs voor de sportaccommodatie wordt jaarlijks door de verhuurder vastgesteld.

4.2       De huurder verplicht zich de huurprijs tijdig en op de overeengekomen of vastgestelde vervaldag te voldoen. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting.

4.3       Indien de huurprijs niet tijdig wordt voldaan, is de verhuurder gerechtigd om vanaf de vervaldag van de huurtermijn de wettelijke rente in rekening te brengen.

 1. Aansprakelijkheid, kosten en schade

5.1       De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de sportaccommodatie en/of van de daarin aanwezige (sport)inventaris, tenzij de huurder bewijst dat hem, de personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten en de personen waarvoor de huurder aansprakelijk is, ter zake geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. De toegebrachte schade wordt door de Verhuurder voor rekening van de Huurder hersteld.

5.2       De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de huurovereenkomst.

5.3       Ingeval de sportaccommodatie door overmacht of door werkzaamheden niet door de huurder kan worden gebruikt, zal de verhuurder zo mogelijk vervangende ruimte beschikbaar stellen en/of de huurprijs verminderen naar evenredigheid van tijd en van het gedeelte van de sportaccommodatie waarvan huurder verstoken zal zijn.

5.4       De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele (sport)ongevallen of gevolgen van (sport)ongevallen in de sportaccommodatie, al dan niet als gevolg van de niet-nakoming zijdens huurder van diens toezicht- en veiligheidsverplichtingen, noch voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder, diens leden of personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder van de sportaccommodatie gebruik maken of van derden die huurder heeft toegelaten. De huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake.

5.5       De huurder dient tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst, hetgeen hij op verzoek dient aan te kunnen tonen aan de verhuurder.

5.6       De huurder is verplicht alle schade terstond te melden bij de verhuurder. De huurder wordt door de ingebruikneming van de sportaccommodatie en indien van toepassing de daarin aanwezige inventaris geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevinden op het moment van ingebruikneming.

5.7       In het geval dat de huurder zijn verplichtingen uit hoofde van deze huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt zal huurder, na ter zake door de verhuurder schriftelijk te zijn aangemaand om alsnog binnen 14 dagen zijn verplichtingen na te komen, in gebreke zijn en zal verhuurder gerechtigd zijn de huurverhouding te beëindigen, onverminderd de verplichting van de huurder tot vergoeding aan verhuurder van kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, schade en interesten. In geval van wanbetaling van de huurprijs kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht vanaf de vervaldatum en bedraagt het minimumbedrag van de buitengerechtelijke kosten 15 % van het openstaande bedrag.

 

 1. Gebruik en omvang van de sportaccommodatie
  • De sportaccommodatie zal door huurder uitsluitend gedurende de overeengekomen huurperiode en overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming worden gebruikt. Het is huurder niet toegestaan de bestemming van de sportaccommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder te wijzigen.
  • Het is huurder niet toegestaan de sportaccommodatie zonder schriftelijke toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, anderszins aan derden in gebruik te geven of de met verhuurder overeengekomen gebruikstijden met derden te ruilen.
  • Huurder is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder veranderingen aan de sportaccommodatie aan te brengen, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. Door de huurder aangebrachte veranderingen dienen vóór het einde van de huurovereenkomst door huurder ongedaan te zijn gemaakt.
  • Eventueel gebruik van scheidsrechters- of EHBOruimte vindt in overleg met de beheerder plaats.
  • Huurder heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geen recht op toegang tot of het recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde ruimten van de sportaccommodatie. Eventueel aanwezige dienstruimten, technische ruimten, bergruimten, daken, goten van de sportaccommodatie of het gebouw of het complex waarvan de sportaccommodatie deel uitmaakt behoren niet tot het gehuurde en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder niet worden betreden.
  • De sportaccommodatie wordt verhuurd exclusief de aanwezige inventaris, sport- en speltoestellen en sportmaterialen, tenzij de huurder bevoegd is om deze materialen te gebruiken en hij hiervoor van de beheerder toestemming heeft verkregen.
  • Voor zover de sportaccommodatie wordt verhuurd inclusief de in artikel 6.6 genoemde zaken mogen genoemde zaken uitsluitend worden gebruikt door een persoon die hiertoe bevoegd is en voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en dienen genoemde zaken zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften te worden opgebouwd, gebruikt en te worden opgeborgen.
  • Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder de in artikel 6.6 genoemde zaken uit of van de sportaccommodatie te verwijderen en/of buiten de sportaccommodatie te gebruiken.
  • Huurder dient zelf zorg te dragen voor klein sport- en spelmateriaal en verbruiksartikelen, zoals rackets en ballen.
  • Het op- en afbouwen, plaatsen en/of verwijderen van sport- en speeltoestellen en materialen, dient binnen de overeengekomen gebruikstijden te gebeuren.
  • Huurder mag bij het gebruik van de sportaccommodatie geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder draagt er zorg voor dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.
  • Verhuurder kan huurder de toegang tot de sportaccommodatie weigeren indien huurder op het moment dat deze de sportaccommodatie voor het eerst in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder.
  • Verhuurder behoudt zich het recht voor tussentijds over de in gebruik gegeven ruimte te beschikken, dan wel het overeengekomen gebruik tot een kleiner gedeelte te beperken, beide voor zolang de Verhuurder dit nodig achter en zonder dat de gebruiker recht op schadevergoeding kan doen gelden.
  • Wanneer Verhuurder tot een zodanige maatregel besluit, geeft zij daarvan zo mogelijk tenminste één week voor de datum van ingang schriftelijk aan de Huurder bericht. In geval van calamteiten kan een zaal terstond beschikbaar worden gesteld aan gemeente, brandweer, politie of andere hulpdienten en geld de termijn van één week niet.
  • Bij gebruikmaking van de onder 6.13 bedoelde bevoegdheid wordt de gebruiksprijs naar evenredigheid verminderd.
 1. Verbodsbepalingen en voorschriften van orde

7.1       Het is huurder en vanwege huurder aanwezige derden niet toegestaan op of in de sportaccommodatie:

 • handelingen te (doen) verrichten waardoor milieuverontreiniging optreedt of schade aan de sportaccommodatie kan ontstaan;
 • milieugevaarlijke zaken, waaronder stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken, te gebruiken en/of in bezit te hebben;
 • te roken;
 • alcohol, soft- en harddrugs te gebruiken en/of in bezit te hebben;
 • zonder geldige reden in of nabij de kleed-, was- en doucheruimten te verblijven;
 • eventueel aanwezige sportvloeren te betreden met schoenen die buiten de sportaccommodatie zijn gedragen of die strepen op deze vloeren achterlaten;
 • vloeren hoger te (doen) belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is of in de huurovereenkomst is aangegeven;
 • kleding te dragen of materiaal te gebruiken die schade kan toebrengen aan de sportaccommodatie, de inventaris of zich in de sportaccommodatie bevindende personen;
 • gebruik te maken van de nooduitgangen en/of brandblusvoorzieningen, anders dan in geval van nood;
 • nooduitgangen, vluchtwegen en brandblusvoorzieningen te blokkeren;
 • rijwielen en andere vervoermiddelen in of op het gehuurde te plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden betreft;
 • rijwielen en vervoermiddelen op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen te stallen;
 • huisdieren tot de sportaccommodatie toe te laten, met uitzondering van blindegeleidehonden of hulphonden van personen met lichamelijke, visuele, auditieve of andere cognitieve beperkingen.

7.2       Het is huurder en vanwege huurder aanwezige derden niet toegestaan op of in de sportaccommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder:

 • etenswaren en dranken of andere goederen te nuttigen of te (doen) verstrekken of te (doen) verkopen of anderszins horeca-activiteiten te verrichten;
 • glas- en aardewerk in zijn bezit te hebben;
 • tassen mee te nemen in de voor de uitoefening van sportactiviteiten bestemde ruimten;
 • eigen zaken, waaronder stands, te (doen) plaatsen;
 • (licht-)reclame, (naams-)aanduidingen, borden, aankondigingen en publicaties aan te (doen) brengen;
 • muziek ten gehore te brengen en geluidsapparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken tenzij anders overeen is gekomen;
 • audiovisuele apparatuur, lichtinstallaties, warmwater- en verwarmingsinstallaties, automaten en andere energie verbruikende apparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken tenzij anders overeen is gekomen;
 • commerciële televisie- of radio-rapportages op te (doen) nemen of uit te (doen) zenden of commerciële foto- en video-opnamen te (doen) maken;
 • niet aan de Verhuuder toebehorende toestellen, werktuigen of meubilair in de te gebruiken ruimte te plaatsen, behoudens toestemming van de beheerder.

7.3       Verhuurder kan aan het verlenen van toestemming voor de in artikel 7.2 genoemde activiteiten en handelingen nadere voorwaarden verbinden.

7.4       Verhuurder is bevoegd de in artikel 7.1 en artikel 7.2 genoemde zaken die zonder toestemming van verhuurder in of op de sportaccommodatie aanwezig of voorhanden zijn direct op kosten van huurder te (laten) verwijderen.

7.5       Het gebruik van de geluidsinstallatie dient te worden geregeld in overleg met de beheerder van de accommodatie. De bedieing van de apparatuur van deze installatie geschiedt uitsluitende door de beheerder.

 1. Huis- en gedragsregels

8.1        Huurder is verplicht zich ordelijk te gedragen in de sportaccommodatie en zich te houden aan de huis- en gedragsregels die als bijlage 1 aan deze algemene voorwaarden zijn gehecht.

8.2        Verhuurder behoudt zich het recht voor deze huis- en gedragsregels aan te vullen dan wel te wijzigen, in welk geval verhuurder huurder direct zal voorzien van een afschrift van de gewijzigde huis- en gedragsregels. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder in te stemmen met genoemde huis- en gedragsregels.

 

 1. Aanwijzingen en voorschriften verhuurder, overheidsinstanties en hulpverlenende

diensten

 • Mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van verhuurder en/of medewerkers van verhuurder en/of in opdracht van verhuurder handelende derden en aanwijzingen en voorschriften van overheidsinstanties, nutsbedrijven, de verzekeraar van verhuurder, brandweer, politie en overige hulpverlenende diensten met betrekking tot het gebruik en inrichting van het gehuurde en van de binnen- en buitenruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt dienen te allen tijde onverwijld en stipt te worden opgevolgd.
 • Huurder zal richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van verhuurder, de overheid of andere bevoegde instanties ten aanzien van het (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen nauwgezet naleven. Bij niet- of niet volledige nakoming van deze verplichting is huurder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijke andere consequenties.

 

 1. Toezicht
 • Huurder draagt zorg voor de handhaving van de orde en het toezicht op de naleving van de in de artikelen 6, 7, 8 en 9 genoemde verplichtingen. Voorts ziet huurder er op toe dat uitsluitend toegang wordt verleend tot en gebruik wordt gemaakt van de sportaccommodatie op de overeengekomen tijdstippen door personen, die op basis van de huurovereenkomst en de aard van het gebruik gerechtigd zijn de sportaccommodatie te betreden.
 • Huurder zorgt ervoor dat genoemd toezicht wordt uitgeoefend door één of meerdere toezichthouders, die in het bezit zijn van de daartoe vereiste diploma’s of certificaten, waaronder in ieder geval een geldig diploma EHBO/AED. Deze toezichthouders dienen zich op verzoek van verhuurder te legitimeren. Het aantal toezichthouders dient in overeenstemming te zijn met de geldende wettelijke en plaatselijke voorschriften.
 • Huurder zorgt er voor dat genoemde toezichthouders kennisnemen van de in onderhavige afdeling opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels.
 • Huurder zorgt ervoor dat een plaatsvervanger van de in artikel 10.2 genoemde toezichthouder(s), die voldoet aan de in artikel 10.2 genoemde kwalificaties, beschikbaar is, zodat de taken van genoemde toezichthouder(s) te allen tijde kunnen worden overgenomen.
 • Huurder en personen die van huurder toestemming hebben de sportaccommodatie te betreden, worden niet eerder tot de sportaccommodatie toegelaten voordat de in artikel 10.2 genoemde toezichthouder aanwezig is. Deze toezichthouder verlaat de sportaccommodatie pas nadat alle gebruikers de sportaccommodatie hebben verlaten.
 • De personalia van genoemde toezichthouder(s) worden tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik aan verhuurder doorgegeven. Zowel vóór als na aanvang van het gebruik van de sportaccommodatie is huurder verplicht de namen van eventuele vervangers van deze toezichthouders onmiddellijk schriftelijk aan verhuurder door te geven.
 • Verhuurder kan kopieën opvragen van de diploma’s van de in artikel 10.2 genoemde toezichthouders.
 • Verhuurder en/of medewerkers van verhuurder en/of in opdracht van verhuurder handelende derden hebben te allen tijde toegang tot de sportaccommodatie teneinde te controleren of de in onderhavige overeenkomst (waaronder ook deze Algemene voorwaarden) genoemde, op huurder en door of vanwege huurder tot de sportaccommodatie toegelaten personen rustende verplichtingen worden nageleefd.
 1. Sancties niet-naleving gebruiksvoorschriften, verbodsbepalingen, huis- en gedragsregels

en aanwijzingen

11.1      Voor zover huurder of op de door of vanwege huurder tot de sportaccommodatie toegelaten personen de in de artikelen 6, 7, 8 en 9 genoemde verplichtingen niet naleven, is verhuurder bevoegd hen uit de sportaccommodatie te (laten) verwijderen en hen de toegang tot de sportaccommodatie te ontzeggen.

11.2      Huurder is verplicht eventuele kosten die voortvloeien uit een schending van de in artikel 6, 7, 8 en 9 genoemde verplichtingen, alsmede eventuele boetes en dwangsommen die verhuurder door de in artikel 9 genoemde overheidsinstanties en hulpverlenende diensten worden opgelegd integraal te voldoen.

 1. Vergunningen en ontheffingen
  • Indien huurder de sportaccommodatie met toestemming van verhuurder gebruikt voor evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, is huurder verplicht op zijn kosten alle (evenementen)vergunningen en ontheffingen aan te vragen die voor dit afwijkende gebruik zijn vereist.
  • Huurder is verplicht zelf te onderzoeken of voor het overeengekomen gebruik van de sportaccommodatie vergunningen en ontheffingen zijn vereist. Het aangaan van een huurovereenkomst ten behoeve van genoemd gebruik houdt uitdrukkelijk geen toezegging in dat de benodigde vergunningen en ontheffingen daadwerkelijk zullen worden verleend en/of volledig zijn.
  • De huurder verstrekt de verhuurder een kopie van genoemde vergunningen en/of ontheffingen binnen twee dagen nadat deze door het bevoegde gezag zijn verleend en in ieder geval vijf dagen vóór aanvang van het evenement.
  • Voor zover de in artikel 12.1 genoemde vergunningen en ontheffingen slechts kunnen worden verleend na het aanbrengen van bepaalde voorzieningen, dient huurder verhuurder daarvoor vooraf toestemming te vragen. De kosten van het aanbrengen van genoemde voorzieningen komen voor rekening van huurder.
  • Huurder is verplicht de sportaccommodatie zodanig te gebruiken dat niet wordt gehandeld in strijd met enige wet, verordening, vergunning of andere overheidsvoorschriften, waaronder begrepen (brand)veiligheidsnormen van politie en brandweer. Indien met toestemming van verhuurder muziek ten gehore wordt gebracht of gebruik wordt gemaakt van geluids- en/of audiovisuele apparatuur mogen de in de Wet Geluidhinder opgenomen normen niet worden overschreden.
  • Indien huurder de in artikel 12.1, 12.3, 12.4 en 12.5 genoemde verplichtingen niet nakomt, is verhuurder gerechtigd het gebruik (tijdelijk) stil te leggen of te beëindigen.
  • Huurder is verplicht eventuele boetes en dwangsommen die verhuurder worden opgelegd doordat huurder de in artikel 12.1, 12.3, 12.4 en 12.5 genoemde verplichtingen niet is nagekomen integraal te voldoen.
  • Weigering of intrekking van een vergunning zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de huurovereenkomst door huurder of tot enige andere actie van huurder tegen verhuurder.

 

 

 1. Veiligheid en calamiteiten
  • Verhuurder zorgt ervoor dat de sportaccommodatie deugdelijk wordt onderhouden en het gehuurde voldoet aan de voor sportaccommodaties geldende wettelijke voorschriften. Verhuurder dient er voor te zorgen dat er een calamiteiten- en ontruimingsplan voor de sporthal is en stelt huurder op de hoogte van de inhoud van dit plan. In dit calamiteitenplan is aangegeven op welke wijze men met ongevallen en noodsituaties omgaat en wie welke taken en bevoegdheden heeft indien genoemde calamiteiten zich voordoen.
  • Verhuurder dient er voor te zorgen dat er ontruimingsplattegronden in het gehuurde hangen waarop wordt aangegeven op welke wijze de sportaccommodatie moet worden ontruimd indien zich calamiteiten voordoen en welke vluchtroutes in dat geval moeten worden gebruikt.
  • Verhuurder zorgt ervoor dat er een calamiteitenlogboek aanwezig is. Ongevallen en noodsituaties alsmede schade aan de sportaccommodatie en/of de in de sportaccommodatie aanwezige inventaris dienen door de huurder bij de beheerder te worden gemeld en worden door verhuurder geregistreerd.
  • Huurder is verplicht het calamiteitenplan en het ontruimingsplan toe te passen indien zich calamiteiten voordoen en genoemde calamiteiten bij de verhuurder te melden.
  • Huurder is verplicht deel te nemen aan periodiek door verhuurder te organiseren ontruimingsoefeningen.
  • Huurder stelt één of meerdere ontruimers aan die in geval van calamiteiten in samenwerking met verhuurder dan wel de door huurder aangewezen toezichthouder zorgen voor de ontruiming van de sportaccommodatie conform het ontruimingsplan en de hulpdiensten alarmeren/informeren. De namen van genoemde ontruimers dienen tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik aan verhuurder te worden doorgegeven. Zowel vóór als tijdens het gebruik van de sportaccommodatie is huurder verplicht de namen van eventuele vervangers van deze ontruimers onmiddellijk schriftelijk aan verhuurder door te geven.
  • Verhuurder is te allen tijde bevoegd de activiteiten in het gehuurde te onderbreken, indien dit naar zijn oordeel voor de veiligheid van de gebruikers van het gehuurde c.q. deelnemers aan de betreffende activiteiten noodzakelijk is.
  • Verhuurder zorgt voor de aanwezigheid van EHBO-materialen die zijn toegerust op het reguliere gebruik van het gehuurde. Huurder draagt zorg voor het juiste gebruik ervan. Indien huurder het gehuurde met toestemming van verhuurder gebruikt voor (sport)evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, zorgt huurder voor de aanwezigheid van de EHBO-vereniging, die zorgt voor uitbreiding van de reeds aanwezige EHBO-materialen voor zover een en ander op grond van wettelijke en/of plaatselijke voorschriften is vereist.
  • Indien huurder de sportaccommodatie met toestemming van verhuurder gebruikt voor (sport)evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, is huurder naast zijn verplichting op grond van artikel 12.1 verplicht om een op het evenement gericht inrichtingsplan van de sportaccommodatie, een draaiboek en een calamiteitenplan op te stellen .

Huurder zorgt ervoor dat  het in artikel 14.9 genoemde inrichtingsplan, het draaiboek en het

calamiteitenplan tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van het gehuurde ter

goedkeuring aan verhuurder worden voorgelegd.

 1. Sport- en speeltoestellen en sportmaterialen
  • Verhuurder zorgt er voor dat de in de sportaccommodatie aanwezige sport- en speeltoestellen en sportmaterialen, voor zover van toepassing, voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.
  • Verhuurder is verantwoordelijk voor een deugdelijk onderhoud aan sport- en speeltoestellen en sportmaterialen en zorgt ervoor dat gebreken aan deze toestellen en materialen zo spoedig mogelijk worden hersteld. Voor zover genoemde gebreken niet direct kunnen worden hersteld, zorgt verhuurder er voor dat duidelijk wordt aangegeven dat het betreffende sport- en speeltoestel of sportmateriaal buiten gebruik is en dat maatregelen worden getroffen die een gebruik daarvan verhinderen.
  • Zo nodig verstrekt verhuurder huurder de bij de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen behorende gebruiksvoorschriften en/of mondelinge instructies met betrekking tot het gebruik van de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen.
  • Huurder die bevoegd is om de aanwezige sport- en speeltoestellen en sportmaterialen te gebruiken, dient deze uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd of in gebruik zijn gegeven. Huurder dient deze toestellen en materialen zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften te gebruiken.
  • In aansluiting op het bepaalde in artikel 6.10 worden sport- en speeltoestellen en -materialen, overeenkomstig de door verhuurder gegeven voorschriften en/of instructies gebruikt. Deze dienen te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen in de sportaccommodatie.
  • Voor zover de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen worden gebruikt in strijd met artikel 14.4 of artikel 14.4 is verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade van huurder en/of door of vanwege huurder tot de sportaccommodatie toegelaten personen.
 1. Annulering
  • Een bevestigde reservering voor incidenteel gebruik kan niet worden geannuleerd.
  • Indien een seizoensgebruiker de ter beschikking gestelde sportaccommodatie niet gebruikt op de in de gebruiksovereenkomst genoemde tijden, is deze verplicht om hiervan tijdig doch uiterlijk veertien dagen voor de desbetreffende datum melding van te doen aan de Verhuurder.
  • Indien niet tijdig melding is gedaan heeft de Verhuurder het recht om het volledige gebruikstarief in rekening te brengen, zulks ter beoordeling van de Verhuurder.

 

 1. SPORTHALLEN EN GYMNASTIEKLOKALEN
 1. Veiligheid: verantwoordelijkheden verhuurder
 • Verhuurder is verantwoordelijk voor een deugdelijke bouw en een deugdelijk onderhoud van de sportaccommodatie en zorgt er voor dat de sportaccommodatie, voor zover van toepassing, voldoet aan de voor sporthallen, sportzalen respectievelijk gymnastieklokalen geldende wettelijke voorschriften.
 • Voor zover sprake is van een wedstrijdaccommodatie zorgt verhuurder ervoor dat de sportaccommodatie voldoet aan de geldende normen van NOC*NSF en het Instituut voor sportaccommodaties (ISA Sport).
 1. Veiligheid: verantwoordelijkheden huurder
 • Huurder zorgt er voor dat er in de sportaccommodatie tenminste één toezichthouder aanwezig is die waakt over de gezondheid en de veiligheid van de in de sportaccommodatie aanwezige personen. Deze toezichthouder beschikt over een geldig diploma EHBO/AED.
 • Huurder dient zich te houden aan de in onderhavige afdeling en in afdeling A opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels en zorgt ervoor dat deze voorschriften bekend zijn bij de toezichthouders.
 • Huurder is, voor zover van toepassing, verantwoordelijk voor (het ordelijk verloop van):

–      de aankomst en het vertrek van de deelnemers aan c.q. bezoekers van de in de sportaccommodatie te verrichten (sport)activiteiten, zowel vóór, gedurende als na afloop van genoemde activiteiten;

–      de toelating van genoemde personen tot de sportaccommodatie;

–      voldoende begeleiding van deelnemers aan genoemde (sport)activiteiten;

–      het gaan van de deelnemers/gebruikers van en naar de kleedkamers en het omkleden zelf;

–      het overdragen van de leerlingen aan de sportinstructeurs c.q. docenten lichamelijke opvoeding;

–      het douchen vóór en na het verrichten van genoemde activiteiten.

2.4       Huurder houdt een administratie bij van het aantal deelnemers aan de in de sportaccommodatie te verrichten (sport)activiteiten. Huurder houdt een administratie bij van eventuele bijzonderheden met betrekking tot genoemde deelnemers, zoals medische aandoeningen en overige zorgaspecten. Voor zover een en ander noodzakelijk is met het oog op de gezondheid en veiligheid van de betreffende personen, stelt huurder verhuurder op de hoogte van genoemde bijzonderheden.

 1. Hygiëne
 • Verhuurder draagt zorg voor het dichtdraaien van de waterkranen en het doorspoelen van de toiletten en het droogtrekken van de doucheruimte(n) en het bezemschoon achterlaten van de kleedruimte(n).
 • Huurder meldt hygiënisch niet verantwoorde situaties aan de medewerkers van verhuurder.
 • Huurder voorkomt onnodige vervuiling en ziet toe op het ordelijk gebruik van de sportaccommodatie door de deelnemers aan c.q. bezoekers/toeschouwers van de (sport)activiteiten.
 1. Gebruik
 • Op de sportvloeren van de sporthallen, sportzalen en gymnastieklokalen mag uitsluitend worden gelopen op blote voeten of sportschoenen die niet buiten zijn gedragen en die geen strepen achterlaten op de sportvloer.
 • De warming-up en de cooling-down dienen binnen de gereserveerde gebruikstijden plaats te vinden.
 • De gebruiker dient de toegewezen gebruikstijden stipt in acht te nemen.
 • Het wassen en verkleden voor en na het gebruik van de zaal is slechts toegestaan in de daarvoor bestemde vertrekken; gedurende 15 minutren voor en 15 minuten na de overeengekomen gebruikstijd zijn de kleedkamers daarvoor beschikbaar.
 • Huurder controleert vóór zijn vertrek of alle onder zijn verantwoordelijkheid vallende deelnemers aan de (sport)activiteiten en eventuele bezoekers de sportaccommodatie hebben verlaten.

 

 1. Overig

5.1       Op de huur van sporthallen en gymnastiekzalen en de bijbehorende ruimten zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Afdeling A van toepassing.

5.2       Voor zover de voorwaarden in Afdeling B afwijken van Afdeling A zijn de voorwaarden van Afdeling B van toepassing.

 

 1. SLEUTELVERHUUR

 

 1. Gebruik
 • Bij sleutelverhuur, waarbij de sportaccommodatie aan huurder ter beschikking wordt gesteld, zonder dat een beheerder van verhuurder aanwezig is, wordt huurder in het bezit gesteld van de sleutel(s) van de sportaccommodatie. Voor de ontvangst van deze sleutel dient te worden getekend. Dupliceren van deze sleutel(s) is niet toegestaan.
 • Bij verlies, vermissing of diefstal van de verstrekte sleutel(s) dient huurder verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Huurder zal de hiermee verband houdende kosten, zoals de kosten van vervanging van sloten, voldoen. Huurder is aansprakelijk voor de door verhuurder of derden als gevolg van verlies, vermissing of diefstal van de sleutel geleden en te lijden schade.
 • Zo spoedig mogelijk na de beëindiging van de huurovereenkomst dient huurder de verstrekte sleutel(s) bij verhuurder in te leveren.
 • Huurder controleert voor vertrek of alle door of vanwege hem toegelaten personen de sportaccommodatie hebben verlaten.
 • Huurder draagt zorg voor het openen en het sluiten van de ramen, deuren en hekken van de sportaccommodatie en het in- en uitschakelen van verlichting.
 • Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de sportaccommodatie, zoals kosten in verband met schade als gevolg daarvan komen voor rekening van huurder.

 

 1. Toezicht en veiligheid
 • Huurder is volledig verantwoordelijk voor het toezicht op het gebruik van en de veiligheid in de sportaccommodatie.
 • Huurder ziet toe op de naleving van alle in Afdeling A en B opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften, verbodsbepalingen, huis- en gedragsregels en aanwijzingen en treedt coördinerend op in geval van calamiteiten, een en ander conform Afdeling A, artikel 10 en 14 en de in Afdeling B opgenomen bepalingen.
 • Huurder dan wel de door hem aangewezen personen die met de uitoefening van de hieruit voortvloeiende taken zijn belast, dienen te beschikken over de in Afdeling A en B genoemde diploma’s en indien van toepassing en BHV diploma.
 • Voor zover sport- en speeltoestellen en sportmaterialen mogen worden gebruikt en gedurende het gebruik gebreken aan genoemde toestellen en materialen ontstaan, die een (veilig) gebruik van genoemde toestellen en attributen verhinderen, zorgt huurder er voor dat duidelijk wordt aangegeven dat de betreffende toestellen en attributen buiten gebruik zijn en dat maatregelen worden getroffen die een gebruik daarvan verhinderen.
 1. Overig

4.1       Op de sleutelverhuur zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Afdeling A en B van toepassing, tenzij de aard van deze voorwaarden zich tegen toepassing op sleutelverhuur verzet.

4.2       Voor zover de voorwaarden in Afdeling A en B afwijken van Afdeling C zijn de voorwaarden van Afdeling C van toepassing.

Sportbedrijf Noordwijk

01-07-2017

Bijlage 1

 

HUISREGELS SPORTACCOMMODATIES SPORTBEDRIJF NOORDWIJK

U bent van harte welkom in deze sportaccommodatie. Het is de bedoeling dat al onze gasten op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u onze regels te lezen en na te leven.

 • Het is niet toegestaan met sportschoenen, die ook op straat gedragen worden of waarvan de zolen afgeven, de zaal te betreden.
 • De huurder dient zorg te dragen voor een goede zaalwacht.
 • Men moet zich houden aan de ingehuurde tijd, inclusief op/afbouw en het opruimen van de materialen.
 • Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie aanwezig.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Glaswerk en etenswaren zijn op de tribune, in de zaal en leedruimten niet toegestaan.
 • Het gebruik van hars- en of andere kleefmiddelen is niet toegestaan.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden in dit gebouw niet getolereerd.
 • De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Het is ten strengste verboden in het gebouw te roken.
 • Toeschouwers worden geacht op de tribune plaats te nemen.

Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

De sporthalbeheerders zijn dagelijks van 07.00 tot 23.00  bereikbaar op 071-3615493 of 06-53114144

e-mail: beheer@sportbedrijfnoordwijk.nl